Tel. kontakt

+421 (0) 38 749 5667, +421 (0) 903 717 906

Slovenčina English
  • zastupovanie veriteľov a dlžníkov v rámci konkurzného konania alebo v reštrukturalizácii
  • príprava podkladov pre reštrukturalizáciu spoločností
  • zastupovanie subjektov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach vo vzťahu k súdom, správcom a veriteľom
  • zastupovanie veriteľov pri uplatňovaní pohľadávok a práv v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní voči úpadcovi a súdu
  • prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie na schôdzach veriteľov a vo veriteľských výboroch
  • vypracovanie dokumentácie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, konaní o oddlžení a iných
  • vypracovanie stanovísk v oblasti konkurzného práva a reštrukturalizácií