Tel. kontakt

+421 (0) 38 749 5667, +421 (0) 903 717 906

Slovenčina English
 • zastupovanie fyzických osôb a právnických osôb
 • zrušenie a usporiadanie podielového spoluvlastníctva (vypracovanie zmlúv, konzultácie k zmluvám, zrušenie spoluvlastníctva, vyrovnanie spoluvlastníctva, zastupovanie v konaní) podľa Občianskeho zákonníka
 • zabezpečenie záväzkov, záložné zmluvy, ručenie, zabezpečovací prevod práva a iné podľa občianskeho práva
 • neplatnosť právnych úkonov jednostranných (neplatnosť výpovede, závete, vydedenia), dvojstranných (zmluva, dohoda)
 • zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie (žaloby, zastupovanie) podľa občianskeho práva
 • ochrana vlastníckeho práva podľa občianskeho práva
 • vydržanie nehnuteľnosti, hnuteľných vecí (žaloby, zastupovanie)
 • dedenie (poradenstvo, závet, listina o vydedení, dedičské právo a nároky z neho vyplývajúce, žaloby, zastupovanie v dedičskom konaní)
 • ochrana spotrebiteľa podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
 • ochrana osobnosti (žaloby o upustenie od neoprávnených zásahov, odstránenie následkov, o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch)
 • zastupovanie v exekučnom konaní