Tel. kontakt

+421 (0) 38 749 5667, +421 (0) 903 717 906

Slovenčina English
  • zmluvné právo obchodných spoločností
  • založenie a zmeny v spoločnostiach s ručením obmedzeným, akciových spoločností,  občianskych združení a nadácií, zakladacie dokumenty, registrácia, zmeny, zrušenie  a likvidácia obchodných spoločností
  • zvýšeniezníženie základného imania peňažnými a nepeňažnými vkladmi, podľa platnej právnej úpravy obchodného práva
  • nehnuteľnosti ako vklady do obchodných spoločností
  • majetkové vyporiadanie spoločníkov, najmä prevody obchodných podielov v s.r.o., dispozícia s obchodnými podielmi v spoločnosti s.r.o., členskými právami  a akciami v ďalších typoch obchodných spoločností a družstvách
  • právne služby pre družstváspoločenstvá vlastníkov bytovnebytových priestorov, majetkové vyrovnanie družstevných podielov a majetku spoločenstiev vlastníkov
  • zabezpečenie kompletného právneho servisu  živnostenským úradom súvisiacim  so založením, zmenami, zrušením  spoločností
  • obchodné zmluvy a nároky z nich vyplývajúce
  • zmenky, šeky, cenné papiere
  • zastupovanie klientov v súdnych a rozhodcovských konaniach súvisiacich s obchodným právom, konanie u obchodného registra