Tel. kontakt

+421 (0) 38 749 5667, +421 (0) 903 717 906

Slovenčina English
  • zmluvné prevody nehnuteľností (kúpna, darovacia, zámenná  zmluva, zrušenia a usporiadanie podielového spoluvlastníctva, nepomenované zmluvy a pod.)
  • vecné bremená, záložná zmluva, ostatné zabezpečenie záväzkov vo vzťahoch občianskeho a obchodného práva
  • vyhotovovanie nájomných a podnájomných zmlúv
  • riešenie vzťahov občianskehoobchodného práva súvisiacich s nehnuteľnosťami
  • nehnuteľnosti ako zabezpečovací nástroj v občianskom a rodinnom práve, najmä vo vzťahoch medzi manželmi v súvislosti so zrušením manželstva  rozvodomvyrovnaním po rozvode
  • riešenie právnych vzťahov spojených s nehnuteľnosťami v súvislosti s vyrovnaním obchodných podielov v spoločnosti s.r.o., majetkové vyrovnanie medzi manželmi v súvislosti so zrušením manželstva  rozvodom a majetkové vyrovnanie podielového spoluvlastníctva
  • zastupovanie klientov v súdnych sporoch spojených s úpravou právnych vzťahov  k nehnuteľnostiam a v správnom konaní pred katastrálnymi úradmi
  • konzultácie a právne poradenstvo  k zmluvám o nehnuteľnostiach vrátane ich daňových dopadov